Περιβαλλοντική αστική ευθύνη

Το πρόγραμμα Green Line καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης στον τομέα της Αστικής Περιβαλλοντικής ευθύνης, παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία, με στόχο την διασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, παρέχει:

  •  Κάλυψη δαπανών αποκατάστασης του περιβάλλοντος για ζημιές στο έδαφος, στα νερά και στα προστατευόμενα είδη, καθώς και στους φυσικούς οικότοπους, που προέρχονται από αιφνίδιο ή σταδιακό ατυχηματικό αίτιο, για το οποίο έχει καταλογιστεί ευθύνη αποκατάστασης από τις αρμόδιες αρχές.
  •  Κάλυψη δαπανών περιορισμού επελθούσας περιβαλλοντικής ζημιάς.
  •  Κάλυψη δαπανών εκπόνησης των απαιτούμενων από τη νομοθεσία μελετών & προτάσεων για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς.
  •  Κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους για αποκατάσταση υλικών ζημιών.
  •  Κάλυψη δαπανών εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης.

Πρόσθετες παροχές και υπηρεσίες

  •  Κάλυψη δαπανών αποκατάστασης ζημιών της περιουσίας της ασφαλιζόμενης επιχείρησης από περιβαλλοντική ζημιά, σε συνδυασμό με την προσφερόμενη ασφάλιση περιουσίας.
  •  Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και εξειδικευμένες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.

Όρια κάλυψης

Προσφέρονται τέσσερα επίπεδα καλύψεων, βάσει του αναλαμβανόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου και της ασφαλιζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Κατηγορία 1 €3.000.000 και άνω (ολοκληρωμένη κάλυψη μεγάλης βιομηχανικής μονάδας)
Κατηγορία 2 €1.000.000- €3.000.000 (ολοκληρωμένη κάλυψη μεσαίας βιομηχανικής μονάδας)
Κατηγορία 3 €100.000 (ολοκληρωμένη κάλυψη εμπορικής ή βιοτεχνικής μονάδας)
Κατηγορία 4 €250.000 -€3.000.000 (υποχρεωτική κάλυψη διαχείρισης αποβλήτων βάσει της αδειοδοτικής νομοθεσίας)

Οφέλη για τον πελάτη

  •  Ολοκληρωμένες καλύψεις σχεδιασμένες με βάση το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο απόδοσης περιβαλλοντικής ευθύνης, προσαρμοσμένες και τιμολογημένες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης.
  •  Παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής στο εξειδικευμένο πεδίο των Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων που διασφαλίζεται από διεθνή πρότυπα και διαδικασίες αξιολόγησης.
  •  Απόλυτη φερεγγυότητα της ασφαλιστικής κάλυψης, αποτέλεσμα διεθνών συνεργασιών κύρους του Ομίλου INTERAMERICAN, μία μεγάλη και σίγουρη εταιρία, που ανήκει στον ισχυρό ευρωπαϊκό όμιλο ACHMEA.