Περιγραφή καλύψεων

Πυρκαγιά

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού και καπνό.

Πρόσκρουση & έκρηξη

Καλύπτονται οι ζημιές από πρόσκρουση οχήματος στο ασφαλισμένο κτίριο, ή και στην περίφραξη του, πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό, καθώς και πτώση δένδρων, κλαδιών ή στύλων συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου.
Επίσης, καλύπτονται οι ζημιές από έκρηξη, καθώς και έκρηξη λέβητα, καυστήρα κεντρικής θέρμανσης (πετρελαίου ή φυσικού αερίου), θερμοσίφωνα, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στο ίδιο το αντικείμενο.

Πράξεις βίας

Καλύπτονται οι ζημιές που έχουν προκληθεί από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων και τρομοκρατικές ενέργειες.

Καιρικά φαινόμενα

Καλύπτονται οι ζημιές από πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση και παγετό.

Σωληνώσεις ύδρευσης – θέρμανσης – ψύξης – αποχέτευσης

Καλύπτονται οι ζημιές που έχουν προκληθεί από διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων – δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης και αποχέτευσης.
Καλύπτεται, επίσης, το κόστος εργασιών διερεύνησης της ζημιάς των σωληνώσεων και αποκατάστασης των ζημιωθέντων τμημάτων σωληνώσεων, μέχρι €1.000 ανά έτος.

Κοινόχρηστοι – Βοηθητικοί χώροι

 •  Ασφάλιση κοινόχρηστων χώρωνΑν το ασφαλιζόμενο κτίριο είναι διαμέρισμα πολυκατοικίας, τότε καλύπτεται μέσα στο πλαίσιο των ορίων ευθύνης που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο και η δαπάνη, η οποία αναλογεί στο ασφαλιζόμενο διαμέρισμα για την επισκευή ζημιών στους κοινόχρηστους – κοινόκτητους χώρους της πολυκατοικίας, οι οποίες προέρχονται από καλυπτόμενη αιτία.
 •  Ασφάλιση βοηθητικών χώρωνΚαλύπτονται σε ποσοστό 20% του αντίστοιχου κεφαλαίου ασφάλισης πυρκαγιάς. Στα πλαίσια των ορίων ευθύνης που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο και αφορούν το κτίριο, περιλαμβάνονται και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και αποθήκες που ανήκουν στο κτίριο και σχετίζονται με την ασφαλιζόμενη κατοικία.

Υαλοπίνακες

 •  Καλύπτεται η θραύση εξωτερικών τζαμιών από αιφνίδιο και τυχαίο γεγονός, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων τοποθέτησής τους.
 •  Καλύπτεται η θραύση σταθερά αναρτημένων καθρεπτών από αιφνίδιο και τυχαίο γεγονός, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων τοποθέτησής τους.

Ηλεκτρικές συσκευές – εγκαταστάσεις, Η/Υ, Εγκαταστάσεις εναλλακτικών πηγών ενέργειας

 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (αν ασφαλίζεται το κτίριο)Καλύπτεται ζημιά στο τμήμα ή στα τμήματα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα στην ασφαλιζόμενη κατοικία σας, από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου, υπέρταση, σχηματισμό τόξου ή/και διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών (αν ασφαλίζεται το περιεχόμενο)Καλύπτονται οι ζημιές των ηλεκτρικών ή και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου, υπέρταση, σχηματισμό τόξου ή/και διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος.
 •  Καλύπτονται οι ζημιές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού από τυχαίο και αιφνίδιο γεγονός.
 •  Καλύπτονται οι ζημιές σε συλλέκτες ηλιακής ενέργειας και ανεμογεννήτριες από καλυπτόμενο κίνδυνο.

Καταστολή ζημιάς – Καθαρισμός

 • Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάςΚαλύπτονται τα έξοδα κατάσβεσης της πυρκαγιάς και οι ζημιές που θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, καθώς επίσης και τα εύλογα έξοδα ή οι ζημιές που θα πραγματοποιηθούν για να εμποδιστεί ή να περιορισθεί η επέκταση της πυρκαγιάς στο κτίριο.
 •  Καλύπτονται τα έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά.

Προσωπικό Ατύχημα

Καλύπτεται ο Ασφαλιζόμενος, τα μέλη της οικογένειάς του, καθώς και λοιπά πρόσωπα, εφόσον όλοι οι ανωτέρω συγκατοικούν μόνιμα με τον Ασφαλιζόμενο στην ασφαλιζόμενη κατοικία, για ατύχημα που τυχόν θα υποστεί ο Ασφαλιζόμενος ή τα λοιπά μέλη που συγκατοικούν, αποκλειστικά εντός της ασφαλιζόμενης κατοικίας και των κοινοχρήστων χώρων της και θα έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή τη μόνιμη ανικανότητα. Το ατύχημα πρέπει αποδεδειγμένα να αποτελεί την άμεση και αποκλειστική αιτία του θανάτου ή της ανικανότητας του παθόντος.

Α. Απώλεια ζωής από ατύχημα

Εάν από ατύχημα επέλθει απώλεια ζωής κάποιου Ασφαλιζομένου προσώπου, η Εταιρεία θα καταβάλει ισομερώς στα υπόλοιπα μέρη της οικογένειας (στον/στη σύζυγο και στα τέκνα τους) το ποσό που προβλέπεται στο Ασφαλιστήριο. Η απώλεια ζωής θα πρέπει να προήλθε άμεσα, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι επήλθε όχι αργότερα από έναν χρόνο από την ημέρα του ατυχήματος.

Β. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα που επέρχεται το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από το ατύχημα, οπότε η Εταιρεία καταβάλλει όλο το ποσό που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Οι περιπτώσεις τέτοιας ανικανότητας περιορίζονται στις εξής:

 •  Ολική απώλεια της όρασης των δύο ματιών ή της λειτουργίας των δύο βραχιόνων ή των δύο χεριών ή των δύο κνημών ή των δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και μιας κνήμης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού.
 •  Ανίατη τραυματική ή μετατραυματική πάθηση του εγκεφάλου που κάνει το ασφαλιζόμενο πρόσωπο ανίκανο για κάθε εργασία.
 •  Ολική και διαρκή παράλυση.

Γ. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα

Κάθε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας με βάση την παραπάνω έννοια που δεν συνιστά μόνιμη ολική ανικανότητα θεωρείται μόνιμη μερική ανικανότητα, εφόσον η ικανότητα του Ασφαλιζομένου προσώπου για εργασία μειώνεται σημαντικά για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η αποζημίωση σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για τη μόνιμη ολική ανικανότητα που καθορίζεται ως εξής:

Δεξιά Αριστερά
Oλική απώλεια του βραχίονα ή του χεριού 60% 50%
Oλική απώλεια της κίνησης του ώμου 25% 20%
Oλική απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του καρπού 20% 15%
Oλική απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη 35% 25%
Oλική απώλεια του αντίχειρα 20% 15%
Oλική απώλεια του δείκτη 15% 10%
Oλική απώλεια του μέσου ή του παράμεσου 8% 7%
Oλική απώλεια του μικρού δακτύλου 7% 6%
Ολική απώλεια δύο από τα τελευταία δάκτυλα (μέσο, παράμεσο ή μικρό) 15% 12%
Mερικός ακρωτηριασμός του ποδιού μαζί με όλα τα δάκτυλα 30%
Oλική απώλεια της κνήμης ή ποδιού 50%
Oλική απώλεια της κίνησης του ισχίου 30%
Oλική απώλεια της κίνησης του γονάτου 20%
Bράχυνση του ποδιού κατά 5 τουλάχιστον εκατοστά 15%
Oλική απώλεια της όρασης του ενός ματιού ή ελάττωση στο μισό της όρασης και των δύο ματιών 25%
Oλική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού 10%
Oλική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών 40%
Kάταγμα, όχι πορωμένο, του κάτω σαγονιού 25%
Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση 30%
Kάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και με οργανικές ανωμαλίες 10%

Σε περίπτωση αποκοπής τμήματος (και όχι ολόκληρου) δακτύλου χεριού, καταβάλλεται μέρος του ποσού που προβλέπεται για την ολική απώλεια, κατά τα παραπάνω ανάλογα με το σημείο αποκοπής του δακτύλου. Αν το ασφαλιζόμενο πρόσωπο είναι αριστερόχειρας, τότε τα ποσοστά που αναφέρονται παραπάνω αντιστρέφονται.

Η πλήρης και η αθεράπευτη απώλεια της ικανότητας λειτουργικής χρήσης ενός οργάνου ή ενός μέλους του σώματος – το οποίο έτσι γίνεται ισόβια άχρηστο – θεωρείται ως πλήρης απώλεια του οργάνου ή του μέλους. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής απώλειας, δηλαδή όταν η χρήση του βλαβέντος οργάνου ή μέλους εμποδίζεται μόνο μερικά, η αποζημίωση συνίσταται σε ποσοστό που προβλέπεται για την περίπτωση ολικής απώλειας ποσού, ανάλογου με το βαθμό που εμποδίζεται η χρήση του οργάνου ή του μέλους.

Σε περίπτωση απώλειας που δεν αναφέρεται στον πιο πάνω πίνακα, ο παθών θα αποζημιώνεται ανάλογα με τη μείωση που αυτή προκαλεί στην ικανότητα για εργασία και σε σχέση πάντα με τον πιο πάνω πίνακα. Σε καμία περίπτωση η αποζημίωση δεν μπορεί να ξεπεράσει το προβλεπόμενο ποσό για σωματική βλάβη ίδιας σοβαρότητας και βαρύτητας.

Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης οργάνου ή μέλους που είναι ήδη άχρηστο πριν από το ατύχημα, δεν παρέχεται το δικαίωμα αποζημίωσης που προβλέπεται για την απώλεια ή βλάβη του οργάνου ή του μέλους αυτού. Εάν οι συνέπειες του ατυχήματος γίνουν σοβαρότερες, λόγω προϋπάρχοντος ελαττώματος ή αφαίρεσης ή αποκοπής μέλους, η αποζημίωση υπολογίζεται αφού ληφθεί υπ’ όψιν η βλάβη που επήλθε άμεσα από το ατύχημα και όχι η μεγαλύτερη βλάβη που προήλθε έμμεσα λόγω της κατάστασης που προϋπήρχε.

Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας περισσότερων οργάνων ή μελών το σύνολο της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του ασφαλιστικού ποσού της μόνιμης ολικής ανικανότητας.

Δ. Δαπάνες ιατρικής περίθαλψης

Η Εταιρεία καταβάλλει στον παθόντα τις δαπάνες ιατρικής περίθαλψης στις οποίες υποβλήθηκε για ατύχημα, εντός ή εκτός νοσοκομείου και μέχρι του ορίου που αναγράφεται παρακάτω. Τα έξοδα που καλύπτονται περιοριστικά είναι τα εξής:

 •  Αμοιβή χειρούργου και των βοηθών αυτού
 •  Έξοδα χειρουργείου
 •  Νοσηλεία για τις ημέρες παραμονής σε νοσοκομείο ή κλινική
 •  Αμοιβή ιατρών
 •  Ακτινολογικές εξετάσεις
 •  Μεταφορά του ασθενή με ασθενοφόρο όχημα στο κοντινότερο κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα

Όρια κάλυψης δαπανών

 •  Για τις δαπάνες αποκατάστασης της υγείας το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τα €500,00 κατά ατύχημα, ανεξάρτητα του αριθμού των παθόντων.
 •  Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Συμβολαίου δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των €1.000.

Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημιώσεων

 •  Αν ατύχημα δημιουργήσει στο ίδιο πρόσωπο περίπτωση συρροής αποζημίωσης τόσο λόγω Μόνιμης Ανικανότητας όσο και λόγω μεταγενέστερης απώλειας ζωής, η Εταιρία θα καταβάλει αποζημίωση μόνο για τη βαρύτερη περίπτωση.
 •  Αν η Εταιρία έχει αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για Μόνιμη Ανικανότητα, και εντός (1) ενός έτους από το ατύχημα επέλθει απώλεια της ζωής του, η Εταιρία θα καταβάλει τη διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης που κατέβαλε και του ποσού που πρέπει να καταβάλει λόγω θανάτου, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

Ε. Εξαιρέσεις κάλυψης προσωπικού ατυχήματος

 •  Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμός του Ασφαλιζομένου προσώπου, ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατάσταση.
 •  Ατύχημα από διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης άδικης επίθεσης ή εγκλήματος από ασφαλιζόμενο πρόσωπο.
 •  Οι, κάθε μορφής, ασθένειες ή παθήσεις, μεταξύ των οποίων και οι οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, κοίλη και οι συνέπειες οποιασδήποτε βίαιης σωματικής προσπάθειας και οι κάθε είδους δηλητηριάσεις, έστω και αν χαρακτηρισθούν από το δικαστήριο ως ατυχήματα.
 •  Ατυχήματα που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε προϋπάρχουσες αιτίες.
 •  Ατυχήματα που οφείλονται σε ανώτερη βία, όπως σεισμός, τυφώνας και λοιπά φυσικά φαινόμενα.

Δαπάνες μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός

 • Δαπάνες μεταστέγασης σε άλλο χώρο αν η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη

Καλύπτονται τα έξοδα για:
Μετεγκατάσταση και μεταφορά ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου σε άλλο χώρο όπου θα διαμείνει ο Ασφαλισμένος και η οικογένειά του προσωρινά.Επανεγκατάσταση του περιεχομένου στην ασφαλισμένη κατοικία, αφού αποκατασταθεί η ζημιά.

 • Δαπάνες αποθήκευσης περιεχομένου σε άλλο χώρο αν η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμηΚαλύπτονται τα έξοδα για την αποθήκευση ολόκληρου του περιεχομένου της κατοικίας του Ασφαλισμένου, αν αυτή καταστεί μη κατοικήσιμη, μέχρι την αποκατάστασή της ζημιάς και όχι για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες.
 • Δαπάνες Νομικής ΥποστήριξηςΚαλύπτονται τα δικαστικά έξοδα και οι δικηγορικές αμοιβές για:

  Αστικές υποθέσεις, μέχρι το όριο που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων & Ορίων Ευθύνης Εταιρίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

  Ποινικές υποθέσεις που αφορούν κατηγορίες εναντίον του Ασφαλισμένου για παραβάσεις που έγιναν από αμέλεια και προέκυψαν από ζημιά που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μέχρι το ποσό των €2.000.

 • Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειώνΚαλύπτονται τα έξοδα έκδοσης αδειών που αφορούν εργασίες πολιτικού μηχανικού, για τις επισκευές του ζημιωθέντος κτιρίου, μετά από καλυπτόμενη ζημιά.

Ευθύνες προς επισκέπτες, γείτονες, τρίτους & ιδιοκτήτη

Γενική αστική ευθύνη
Καλύπτονται τα έξοδα για τις υλικές ζημιές ή τις σωματικές βλάβες που θα προκύψουν σε τρίτους για τις οποίες θα ευθύνεται ο Ασφαλισμένος και όσοι συγκατοικούν αποδεδειγμένα με αυτόν, καθώς και τα πρόσωπα που υπάρχουν στην υπηρεσία του για τις οικιακές του ανάγκες και συγκεκριμένα:

 •  Από πράξεις ή παραλείψεις κατά την ιδιωτική τους ζωή.
 •  Κατά τη μετακίνησή τους.
 •  Με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές της ασφαλιζόμενης κατοικίας.
 •  Με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων.
 •  Κατά την ερασιτεχνική συμμετοχή τους σε αθλήματα.

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνέπεια πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας & διαρροής / θραύσης σωληνώσεων
Καλύπτονται τα έξοδα για υλικές ζημιές σε τρίτους, που θα προκύψουν από:

 •  πυρκαγιά
 •  έκρηξη
 •  πλημμύρα
 •  καταιγίδα
 •  θύελλα
 •  διαρροή σωληνώσεων – δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης και αποχέτευσης

για τις οποίες θα ευθύνεται ο Ασφαλισμένος και όσοι συγκατοικούν αποδεδειγμένα με αυτόν, καθώς και τα πρόσωπα που υπάρχουν στην υπηρεσία του για τις οικιακές του ανάγκες.

Αστική ευθύνη ενοικιαστή προς τον ιδιοκτήτη συνέπεια πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας & διαρροής/θραύσης σωληνώσεων
Καλύπτονται τα έξοδα για υλικές ζημιές στον ιδιοκτήτη, που θα προκύψουν από:

 •  πυρκαγιά
 •  έκρηξη
 •  πλημμύρα
 •  διαρροή σωληνώσεων-δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης και αποχέτευσης

για τις οποίες θα ευθύνεται ο Ασφαλισμένος και όσοι συγκατοικούν αποδεδειγμένα με αυτόν, καθώς και τα πρόσωπα που υπάρχουν στην υπηρεσία του για τις οικιακές του ανάγκες

Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία

Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία περιεχομένου
Καλύπτεται η ολική ή η μερική κλοπή των αντικειμένων του περιεχομένου της κατοικίας μετά από παραβίασή της με βίαια μέσα, σε περίπτωση διάρρηξης ή ακόμα και ληστείας, με άσκηση ή απειλή άσκησης βίας, φυσικής ή ένοπλης. Αν στο περιεχόμενο υπάρχουν αντικείμενα, σαν αυτά που περιγράφονται στο Άρθρο 58 των Ειδικών Όρων, θα καλύπτονται μέχρι του ποσού €2.500 ανά τεμάχιο, ακόμα και στην περίπτωση που η αξία τους υπερβαίνει τα €2.500 ανά τεμάχιο. Το όριο ευθύνης της Εταιρίας για το σύνολο των αντικειμένων αυτών (Άρθρο 58 των Ειδικών Όρων) δεν θα ξεπερνά το 30% του ασφαλιζομένου ορίου ευθύνης του περιεχομένου.
Επίσης, καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο περιεχόμενο της κατοικίας από τους διαρρήκτες κατά τη διάρκεια της κλοπής μετά από διάρρηξη ή ληστεία, ακόμα και αν δεν κλαπούν αντικείμενα.

Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας
Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές που θα προκληθούν στο κτίριο της ασφαλισμένης κατοικίας από τους διαρρήκτες στην προσπάθειά τους να το παραβιάσουν, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάλυψη κτιρίου, σε περίπτωση:

 • κλοπής, δηλαδή αφαίρεσης ασφαλισμένων αντικειμένων μετά από παραβίαση της κατοικίας με βίαια μέσα.
 • ληστείας, δηλαδή αφαίρεσης ασφαλισμένων αντικειμένων με άσκηση ή απειλή άσκησης βίας, φυσικής ή ένοπλης.

Κλοπή αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή
Καλύπτονται ζημιές από κλοπή των ασφαλισμένων αντικειμένων της οικοσκευής που έγινε με διάρρηξη σε χώρο που είχαν μεταφερθεί προσωρινά. Στο χώρο αυτό θα πρέπει να διαμένει προσωρινά ο Ασφαλισμένος ή/και τα μέλη της οικογένειάς του μετά από ζημιά που έχει καταστήσει την κατοικία του μη κατοικήσιμη και μπορεί να είναι οποιοδήποτε κτίριο ή ξενοδοχείο, εντός ελληνικής επικράτειας.

Ασφάλιση έκτακτου περιεχομένου & δώρων

Κάλυψη αυξημένου ορίου ασφάλισης περιεχομένου από καλυπτόμενο κίνδυνο λόγω γεγονότων γάμου του Ασφαλιζομένου ή βάφτισης παιδιού του (2 μήνες πριν και 2 μήνες μετά το γεγονός) μέχρι του ποσού που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.
Κάλυψη αυξημένου ορίου ασφάλισης περιεχομένου κατά την περίοδο Χριστουγέννων(10 ημέρες πριν και 10 ημέρες μετά) μέχρι του ποσού που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

Οικονομική στήριξη οικογένειας μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός

Δόση στεγαστικών δανείων
Η κάλυψη αυτή αφορά τον ιδιοκτήτη της ασφαλισμένης κατοικίας σε περίπτωση που αυτή έπαθε ζημιά από αιτία που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με αποτέλεσμα να καταστεί μη κατοικήσιμη. Σε αυτή την περίπτωση, καλύπτονται οι δόσεις του στεγαστικού δανείου της ασφαλισμένης κατοικίας, μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς και για διάστημα το περισσότερο μέχρι 6 μήνες, και δεν περιλαμβάνονται οι επιβαρύνσεις λόγω καθυστερημένων καταβολών. Η αποζημίωση δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των €2.000 το μήνα.

Απώλεια ενοικίου
Η κάλυψη αυτή αφορά την ασφαλισμένη κατοικία που ενοικιάζεται από τον ιδιοκτήτη σε κάποιον τρίτο και η οποία έπαθε ζημιά, με αποτέλεσμα να καταστεί μη κατοικήσιμη από αιτία που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο ενοικιαστής καταγγείλει τη σύμβαση ενοικίασης, ο ιδιοκτήτης αποζημιώνεται για την απώλεια των ενοικίων. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το ενοίκιο που είχε δηλωθεί στην Εφορία και καταβάλλεται για το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 12 μήνες και το ανώτατο όριο αποζημίωσης εμφανίζεται στον Πίνακα Καλύψεων & Ορίων Ευθύνης Εταιρίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πληρωμή ενοικίου όταν ο Ασφαλισμένος είναι ενοικιαστής
Καλύπτονται τα έξοδα του Ασφαλισμένου για τα ενοίκια που θα πρέπει να καταβάλει νοικιάζοντας άλλη κατοικία αντίστοιχη της ασφαλισμένης, όταν η τελευταία έχει καταστεί μη κατοικήσιμη λόγω ζημιάς η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το ενοίκιο που έχει δηλωθεί στην Εφορία και καταβάλλεται μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά και όχι για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες.

Έξοδα οικογενειακού προϋπολογισμού

Καλύπτονται σε μηνιαία βάση, μέχρι ορισμένου ποσού, τα πάγια έξοδα της ασφαλισμένης κατοικίας, όπως λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, σταθερής τηλεφωνίας, ύδρευσης και κοινόχρηστα, στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Αν συμβεί ζημιά που έχει καταστήσει την κατοικία μη κατοικήσιμη και καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
2. Αν ο Ασφαλισμένος ή ο/η σύζυγός του μείνουν άνεργοι λόγω ατυχήματος από καταστροφή του χώρου που εργάζονταν ως υπάλληλοι.
Τα έξοδα αυτά θα καλύπτονται μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά και για διάστημα όχι μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες.
Η αποζημίωση θα υπολογιστεί με βάση το μέσο όρο των παραπάνω εξόδων, με βάση τους αντίστοιχους λογαριασμούς του τελευταίου 12μηνου και στην Περίπτωση 2 του Άρθρου αυτού θα καταβληθεί με την επίδειξη εγγράφων που αποδεικνύουν την εγγραφή τους στον ΟΑΕΔ.

Δόση πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων όταν ο Ασφαλισμένος κατοικεί στην ασφαλισμένη κατοικία
Καλύπτονται οι δόσεις πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων μετά από ζημιά που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, και κατέστησε την κατοικία μη κατοικήσιμη, μέχρι την αποκατάστασή της και για διάστημα όχι μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες. Στα ποσά των δόσεων δεν περιλαμβάνονται επιβαρύνσεις λόγω καθυστερημένων καταβολών.

Ψυχολογική στήριξη οικογενείας

Καλύπτονται, εκτός από τη ζημιά, και τα έξοδα αμοιβής ψυχολόγου/παιδοψυχολόγου για τα μέλη της οικογένειας που μπορεί να χρειαστούν ψυχολογική υποστήριξη μετά από ολική ζημιά από καλυπτόμενο κίνδυνο ή ληστεία στην ασφαλισμένη κατοικία.

Ασφάλιση κατοικιδίων

1. Θάνατος ή τραυματισμός κατοικίδιου/ων
Καταβάλλεται αποζημίωση μέχρι του ορίου ευθύνης που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε περίπτωση που συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου το κατοικίδιο ζώο σας χάσει την ζωή του. Περιλαμβάνονται αμοιβή κτηνιάτρου και δαπάνες νοσηλείας σε περίπτωση τραυματισμού.

2. Έξοδα φιλοξενίας
Καλύπτονται τα έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο ζώων μέχρι και δεκαπέντε (15) μετά τη ζημιά που έχει καταστήσει την κατοικία σας μη κατοικήσιμη και καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ασφάλιση σε νέα κατοικία

1. Ασφάλιση κατά τη μετακόμιση
Καλύπτονται ζημιές που θα προκληθούν στο σύνολο ή στο μέρος του ασφαλισμένου περιεχομένου, κατά τη διάρκεια μεταφοράς του από επαγγελματία μεταφορέα (με απόδειξη) από τη διεύθυνση που βρίσκεται η ασφαλισμένη κατοικία στη διεύθυνση της νέας κατοικίας. Δεν καλύπτονται γδαρσίματα και ζουλήγματα.

2. Ασφάλιση νέας κατοικίας
Σε περίπτωση μετακόμισης σε νέα κατοικία, το ασφαλιστήριο αυτό παρέχει κάλυψη με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις για ένα (1) μήνα, με την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει ενημερώσει εγγράφως την Εταιρία προηγουμένως για αυτή την αλλαγή.

Κατά παντός κινδύνου

Καλύπτονται υλικές ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται από τυχαίο, αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός, διαφορετικό από τους κινδύνους που ήδη καλύπτονται και αναφέρονται στον Πίνακα Καλύψεων και Ορίων Ευθύνης Εταιρίας αυτού του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Παρέχεται για ασφάλιση κτιρίων με έτος κατασκευής μετά το 2000.

Σεισμός

Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές που θα προκύψουν:

 • άμεσα από σεισμό
 • έμμεσα από σεισμό, όπως από πυρκαγιά, καθίζηση του εδάφους, κατολίσθηση και παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι).