Πυρκαγιά

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε τέντες, φωτεινές επιγραφές και πινακίδες που είναι σταθερά προσαρτημένες στο κτίριο της Επιχείρησης.

Πρόσκρουση & έκρηξη

 •  Καλύπτονται οι ζημιές από πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό, καθώς και πτώση δένδρων, κλαδιών ή στύλων συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου. Στην κάλυψη θα συμπεριλαμβάνονται και ζημιές σε φωτεινές επιγραφές και πινακίδες που βρίσκονται νόμιμα εγκατεστημένες εντός του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η ασφαλιζόμενη επιχείρηση.
 •  Καλύπτονται οι ζημιές από έκρηξη συσκευών ή/και εγκαταστάσεων.

Πράξεις βίας

Καλύπτονται οι ζημιές που έχουν προκληθεί από απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων και τρομοκρατικές ενέργειες.

Καιρικά φαινόμενα

Καλύπτονται οι ζημιές από πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση, παγετό και ακραία καιρικά φαινόμενα. Ειδικότερα εάν ο χώρος της ασφαλιζόμενης Επιχείρησης περιλαμβάνει και υπόγειο ή ημιυπόγειο χώρο ως αποθήκη ή χώρο έκθεσης – δραστηριότητας, το ανώτατο όριο αποζημίωσης για το περιεχόμενο του υπογείου ή ημιυπογείου χώρου για ζημιές από πλημμύρα θα είναι ανάλογο της επιφάνειας του υπογείου ή ημιυπογείου προς την συνολική ασφαλιζόμενη επιφάνεια του χώρου της Επιχείρησης και δε θα μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το 40% του συνολικού ασφαλιζομένου ορίου του περιεχομένου.

Σωληνώσεις ύδρευσης – θέρμανσης – ψύξης – αποχέτευσης

 •  Καλύπτονται οι ζημιές που έχουν προκληθεί από διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων – δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης και αποχέτευσης και αυτόματης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς (sprinklers).
 •  Καλύπτεται το κόστος εργασιών διερεύνησης της ζημιάς των σωληνώσεων και αποκατάστασης των ζημιωθέντων τμημάτων σωληνώσεων μέχρι του ποσού των €1.000 ανά ζημιογόνο γεγονός.

Έξοδα Καταστολής της Ζημιάς, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων, αποκομιδής ερειπίων, έκδοσης αδειών & Αμοιβές Μηχανικών

 •  Καλύπτονται τα έξοδα κατάσβεσης της πυρκαγιάς και οι ζημιές που θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, καθώς επίσης και τα εύλογα έξοδα ή οι ζημιές που θα πραγματοποιηθούν για να εμποδιστεί ή να περιορισθεί η επέκταση της πυρκαγιάς μέχρι του σχετικού ασφαλιζομένου ορίου.
 •  Καλύπτονται επίσης τα έξοδα άντλησης υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας ή διαρροής σωληνώσεων μέχρι 15% του σχετικού ασφαλιζομένου ορίου.
 •  Καλύπτονται τα έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά μέχρι το 40% του σχετικού ασφαλιζομένου ορίου.
 •  Καλύπτονται δαπάνες έκδοσης αδειών που αφορούν εργασίες πολιτικού μηχανικού, για τις επισκευές του ζημιωθέντους κτιρίου, μετά από καλυπτόμενη ζημιά, εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο με το παρόν ασφαλιστήριο. Στις παραπάνω δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές πολιτικού μηχανικού μέχρι το 30% του σχετικού ασφαλιζόμενου ορίου.

Υαλοπίνακες

Καλύπτονται ζημιές από κάθε αιτία στους σταθερά αναρτημένους εξωτερικούς /εσωτερικούς υαλοπίνακες και καθρέπτες καθώς και στα εσωτερικά γυάλινα σταθερά χωρίσματα του ασφαλιζόμενου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων τους και των εξόδων επανατοποθέτησής τους.

Βραχυκύκλωμα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (αν ασφαλίζεται το κτίριο)

  Καλύπτεται ζημιά στο τμήμα ή στα τμήματα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα στην ασφαλιζόμενη κατοικία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου, υπέρταση, σχηματισμό τόξου ή/και διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος.

 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών (αν ασφαλίζεται το περιεχόμενο)

  Καλύπτονται οι ζημιές των ηλεκτρικών ή και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου, υπέρταση, σχηματισμό τόξου ή/και διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος

 •  Καλύπτονται οι ζημιές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού από τυχαίο και αιφνίδιο γεγονός.

Καταστολή ζημιάς – Καθαρισμός

 • Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς

  Καλύπτονται τα έξοδα κατάσβεσης της πυρκαγιάς και οι ζημιές που θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, καθώς επίσης και τα εύλογα έξοδα ή οι ζημιές που θα πραγματοποιηθούν για να εμποδιστεί ή να περιορισθεί η επέκταση της πυρκαγιάς στο κτίριο.

 •  Καλύπτονται τα έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά.

Κλοπή μετά από διάρρηξη ή/και ληστεία περιεχομένου

Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία περιεχομένου

Καλύπτεται κλοπή, ολική ή μερική στο περιεχόμενο (εμπορευμάτων ή/και εξοπλισμού) της επιχείρησης από διάρρηξη ή ληστεία, καθώς επίσης και οι ζημιές που θα προκαλέσουν οι διαρρήκτες/ληστές σ ‘αυτό.

Κλοπή μετά από διάρρηξη /ληστεία περιεχομένου χρηματοκιβωτίου

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο περιεχόμενο από τους διαρρήκτες κατά τη διενέργεια της κλοπής μετά από διάρρηξη ή ληστεία, ακόμα και αν δεν κλαπούν ή αφαιρεθούν αντικείμενα από το περιεχόμενο.

Ληστεία κατά τη μεταφορά χρημάτων

Καλύπτεται η ληστεία μετρητών ή/και επιταγών που μεταφέρονται είτε από τον ίδιο τον Συμβαλλόμενο ή/και τον Ασφαλιζόμενο επιχειρηματία.

Ληστεία ταμείου

Καλύπτεται η ληστεία μετρητών ή/και επιταγών από τα ταμεία της ασφαλιζόμενης επιχείρησης κατά τις εργάσιμες ώρες λειτουργίας της. Η παραπάνω κάλυψη των επιταγών ισχύει μόνο μετά από την παράνομη εξαργύρωσή τους.

Νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία

Καλύπτεται οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (περιεχόμενο, προσθήκες, βελτιώσεις σε ασφα¬λισμένο κτίριο, πλην εμπορευμάτων) αποκτήθηκε μετά την έναρξη της ασφάλισης, και αφορά την ασφαλιζόμενη επιχείρηση.

Όρος προστασίας μη ηθελημένης υπασφάλισης

Η ζημιά θα αποζημιώνεται από την Εταιρεία όταν η εκτίμηση της τρέχουσας αξίας για κτίριο και περιεχόμενο, είναι μέχρι και 10% ανώτερη του αντίστοιχου ασφαλισμένου κεφα¬λαίου.

Αλλοίωση εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους

Καλύπτεται η ζημία ή βλάβη στα ασφαλισμένα εμπορεύματα ή πρώτες ύλες, που βρίσκονται μέσα σε ψυγεία ή ψυκτικούς θαλάμους, λόγω ποιοτικής αλλοίωσης που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, από διακοπή ή διαταραχή της λειτουργίας των ψυκτικών μηχανημάτων.

Κατά παντός κινδύνου

Καλύπτονται υλικές ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα που προκαλούνται από τυχαίο, αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός, διαφορετικό από τους κινδύνους που ήδη καλύπτονται και αναφέρονται στον Πίνακα Καλύψεων και Ορίων Ευθύνης Εταιρίας του ασφαλιστηρίου. Παρέχεται για ασφάλιση κτιρίων με έτος κατασκευής μετά το 2000.

Ευθύνες προς πελάτες, γείτονες & ιδιοκτήτη

Αστική Ευθύνη Επαγγελματικού Χώρου

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Συμβαλλομένου ή/και του Ασφαλιζομένου έναντι πελατών ή επισκεπτών, για ατυχήματα (θάνατο ή σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές) που θα συμβούν από τον ασφαλιζόμενο χώρο της επιχείρησής και εντός αυτού, οφειλόμενα σε λάθη ή παραλείψεις του Συμβαλλομένου ή/και του Ασφαλιζομένου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και μέχρι του ορίου που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, ανά γεγονός και ανά έτος.

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνέπεια πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας και διαρροής σωληνώσεων

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλιζομένου για σωματικές βλάβες ή /και άμεσες υλικές ζημιές σε τρίτους, για τις οποίες θα κριθούν υπεύθυνοι και θα προκύψουν από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα και διαρροή σωληνώσεων – δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης, εντός του ασφαλιζόμενου χώρου της Επιχείρησης

Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη (για ενοικιαστές) για ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα και διαρροή σωληνώσεων

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλιζομένου ή των μελών της οικογένειάς τους και συγκεκριμένα του/της συζύγου και των τέκνων, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συγκατοικούν με αυτούς, καθώς επίσης και των προσώπων που υπάρχουν στην υπηρεσία τους για τις οικιακές τους ανάγκες, για υλικές ζημιές έναντι του ιδιοκτήτη της ενοικιαζόμενης κατοικίας, για τις οποίες θα κριθούν υπεύθυνοι και θα προκύψουν από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα και διαρροή σωληνώσεων – δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης.

Δαπάνες Μεταστέγασης – Προσωρινής Αποθήκευσης Φύλαξης Περιεχομένου μετά από Ζημιά

Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς που κατέστησε το ακίνητο που στεγάζεται η ασφαλιζόμενη Επιχείρηση ακατάλληλο για χρήση, καλύπτονται μέχρι του ορίου που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο για την κάλυψη αυτή αλλά χωρίς να προσαυξάνουν το ασφαλιζόμενο όριο ευθύνης για περιεχόμενο τα εξής:

 1. Οι δαπάνες μετεγκατάστασης της Επιχείρησης.
 2. Οι δαπάνες μεταφοράς του ασφαλιζομένου περιεχομένου σε άλλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος του χώρου αυτού μέχρι και 6 μήνες μετά τη ζημιά ή μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Επίσης θα καλύπτονται και τα έξοδα επανεγκατάστασης του περιεχομένου στο ασφαλιζόμενο χώρο της Επιχείρησης μετά την αποκατάσταση της ζημιάς.
 3. Τα εύλογα έξοδα φύλαξης του περιεχομένου στον ασφαλιζόμενο χώρο της Επιχείρησης, μέχρι 5 ημέρες μετά την ημερομηνία της ζημιάς, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανοίγματα του χώρου εξ αιτίας της ζημιάς παραμένουν απροστάτευτα.

Προσωπικό Ατύχημα

Καλύπτεται ο λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος επιχειρηματίας για ατύχημα που τυχόν θα υποστεί. Ατύχημα θεωρείται κάθε τυχαίο γεγονός, που οφείλεται σε βίαιη απρόβλεπτη εξωτερική και ορατή αιτία, που μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή μόνιμη ανικανότητα.
Το ατύχημα πρέπει αποδεδειγμένα να αποτελεί την άμεση και αποκλειστική αιτία του θανάτου ή της μόνιμης ανικανότητας του παθόντος. Σε περίπτωση που στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα, το ασφαλιζόμενο όριο για αυτή την κάλυψη κατανέμεται ανάλογα με τη συμμετοχή εκάστου στην Επιχείρηση.

Α. Θάνατος από ατύχημα

Εάν από ατύχημα επέλθει θάνατος κάποιου Ασφαλιζομένου προσώπου, η Εταιρεία θα καταβάλει ισομερώς στα υπόλοιπα μέρη της οικογένειας (στον/στη σύζυγο και στα τέκνα τους) το ποσό που προβλέπεται στο Ασφαλιστήριο. Ο θάνατος θα πρέπει να προήλθε άμεσα, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι επήλθε όχι αργότερα από έναν χρόνο από την ημέρα του ατυχήματος.

Β. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα που επέρχεται το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από το ατύχημα, οπότε η Εταιρεία καταβάλλει όλο το ποσό που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Οι περιπτώσεις τέτοιας ανικανότητας περιορίζονται στις εξής:

 •  Ολική απώλεια της όρασης των δύο ματιών ή της λειτουργίας των δύο βραχιόνων ή των δύο χεριών ή των δύο κνημών ή των δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και μιας κνήμης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού.
 •  Ανίατη τραυματική ή μετατραυματική πάθηση του εγκεφάλου που κάνει το ασφαλιζόμενο
 •  Ολική και διαρκή παράλυση.

Γ. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα

Κάθε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας με βάση την παραπάνω έννοια που δεν συνιστά μόνιμη ολική ανικανότητα θεωρείται μόνιμη μερική ανικανότητα, εφόσον η ικανότητα του Ασφαλιζομένου προσώπου για εργασία μειώνεται σημαντικά για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η αποζημίωση σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για τη μόνιμη ολική ανικανότητα που καθορίζεται ως εξής:

Δεξιά Αριστερά
Oλική απώλεια του βραχίονα ή του χεριού 60% 50%
Oλική απώλεια της κίνησης του ώμου 25% 20%
Oλική απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του καρπού 20% 15%
Oλική απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη 35% 25%
Oλική απώλεια του αντίχειρα 20% 15%
Oλική απώλεια του δείκτη 15% 10%
Oλική απώλεια του μέσου ή του παράμεσου 8% 7%
Oλική απώλεια του μικρού δακτύλου 7% 6%
Ολική απώλεια δύο από τα τελευταία δάκτυλα (μέσο, παράμεσο ή μικρό) 15% 12%
Mερικός ακρωτηριασμός του ποδιού μαζί με όλα τα δάκτυλα 30%
Oλική απώλεια της κνήμης ή ποδιού 50%
Oλική απώλεια της κίνησης του ισχίου 30%
Oλική απώλεια της κίνησης του γονάτου 20%
Bράχυνση του ποδιού κατά 5 τουλάχιστον εκατοστά 15%
Oλική απώλεια της όρασης του ενός ματιού ή ελάττωση στο μισό της όρασης και των δύο ματιών 25%
Oλική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού 10%
Oλική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών 40%
Kάταγμα, όχι πορωμένο, του κάτω σαγονιού 25%
Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση 30%
Kάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και με οργανικές ανωμαλίες 10%

Σε περίπτωση αποκοπής τμήματος (και όχι ολόκληρου) δακτύλου χεριού, καταβάλλεται μέρος του ποσού που προβλέπεται για την ολική απώλεια, κατά τα παραπάνω ανάλογα με το σημείο αποκοπής του δακτύλου. Αν το ασφαλιζόμενο πρόσωπο είναι αριστερόχειρας, τότε τα ποσοστά που αναφέρονται παραπάνω αντιστρέφονται.

Η πλήρης και η αθεράπευτη απώλεια της ικανότητας λειτουργικής χρήσης ενός οργάνου ή ενός μέλους του σώματος – το οποίο έτσι γίνεται ισόβια άχρηστο – θεωρείται ως πλήρης απώλεια του οργάνου ή του μέλους. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής απώλειας, δηλαδή όταν η χρήση του βλαβέντος οργάνου ή μέλους εμποδίζεται μόνο μερικά, η αποζημίωση συνίσταται σε ποσοστό που προβλέπεται για την περίπτωση ολικής απώλειας ποσού, ανάλογου με το βαθμό που εμποδίζεται η χρήση του οργάνου ή του μέλους.

Σε περίπτωση απώλειας που δεν αναφέρεται στον πιο πάνω πίνακα, ο παθών θα αποζημιώνεται ανάλογα με τη μείωση που αυτή προκαλεί στην ικανότητα για εργασία και σε σχέση πάντα με τον πιο πάνω πίνακα. Σε καμία περίπτωση η αποζημίωση δεν μπορεί να ξεπεράσει το προβλεπόμενο ποσό για σωματική βλάβη ίδιας σοβαρότητας και βαρύτητας.

Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης οργάνου ή μέλους που είναι ήδη άχρηστο πριν από το ατύχημα, δεν παρέχεται το δικαίωμα αποζημίωσης που προβλέπεται για την απώλεια ή βλάβη του οργάνου ή του μέλους αυτού. Εάν οι συνέπειες του ατυχήματος γίνουν σοβαρότερες, λόγω προϋπάρχοντος ελαττώματος ή αφαίρεσης ή αποκοπής μέλους, η αποζημίωση υπολογίζεται αφού ληφθεί υπ’ όψιν η βλάβη που επήλθε άμεσα από το ατύχημα και όχι η μεγαλύτερη βλάβη που προήλθε έμμεσα λόγω της κατάστασης που προϋπήρχε.

Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας περισσότερων οργάνων ή μελών το σύνολο της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του ασφαλιστικού ποσού της μόνιμης ολικής ανικανότητας.

Δ. Δαπάνες αποκατάστασης υγείας

Η Εταιρεία καταβάλλει στον παθόντα τις δαπάνες ιατρικής περίθαλψης στις οποίες υποβλήθηκε για ατύχημα, εντός ή εκτός νοσοκομείου και μέχρι του ορίου που αναγράφεται παρακάτω. Τα έξοδα που καλύπτονται περιοριστικά είναι τα εξής:

 •  Αμοιβή χειρούργου και των βοηθών αυτού
 •  Έξοδα χειρουργείου
 •  Νοσηλεία για τις ημέρες παραμονής σε νοσοκομείο ή κλινική
 •  Αμοιβή ιατρών
 •  Ακτινολογικές εξετάσεις
 •  Μεταφορά του ασθενή με ασθενοφόρο όχημα στο κοντινότερο κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα

Όρια κάλυψης δαπανών

 •  Για τις δαπάνες αποκατάστασης της υγείας το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τα €500,00 κατά ατύχημα, ανεξάρτητα του αριθμού των παθόντων.
 •  Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Συμβολαίου δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του πιο πάνω ορίου.

Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημιώσεων

 •  Αν για κάποιο ατύχημα υπάρξει περίπτωση, σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο αυτό, για συρροή αποζημιώσεων από μόνιμη ανικανότητα και θάνατο στο ίδιο πρόσωπο, η Εταιρεία υποχρεώνεται να καταβάλει αποζημίωση μόνο για τη βαρύτερη.
 •  Αν μετά την πληρωμή αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα, αλλά οπωσδήποτε μέσα σε έναν χρόνο από την ημερομηνία του ατυχήματος επέλθει από αυτό θάνατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, η Εταιρεία καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που κατέβαλε και αυτού που πρέπει να καταβάλει λόγω θανάτου, εφόσον είναι μεγαλύτερο.

 

Προσωπικό Ατύχημα Υπαλλήλου Επιχείρησης 

Επεκτείνεται η κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος Ασφαλιζόμενου Επιχειρηματία να καλύπτει με τους ίδιους όρους, και τους υπαλλήλους της ασφαλιζόμενης Επιχείρησης μέχρι του ορίου που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο για ατυχήματα που θα συμβούν κατά το ωράριο λειτουργίας της Επιχείρησης πλέον μίας (1) ώρας πριν την έναρξή του και μετά τη λήξη του.
Καλυπτόμενα πρόσωπα θεωρούνται οι υπάλληλοι που έχουν συνεχή μισθοδοτούμενη σχέση εργασίας με την Επιχείρηση τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημερομηνία του ατυχήματος.
Σε περίπτωση που στην επιχείρηση κατά τον χρόνο ατυχήματος απασχολούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, περισσότεροι από ένας υπάλληλοι, το ασφαλιζόμενο όριο για αυτή την κάλυψη θα κατανέμεται αναλογικά.

Δαπάνες Προσωρινής Αντικατάστασης Υπαλλήλου μετλα από Προσωπικό Ατύχημα

Καλύπτονται οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών για την προσωρινή πρόσληψη υπαλλήλου σε αντικατάσταση υπαλλήλου με μισθοδοτούμενη σχέση εργασίας με την Επιχείρηση που υπέστη ατύχημα, το οποίο τον κατέστησε προσωρινά ολικά ανίκανο προς εργασία.
Η κάλυψη θα παρέχεται για το διάστημα της ανικανότητας του υπαλλήλου ή μέχρι 6 μήνες από την επομένη της ημερομηνίας του ατυχήματος, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Διακοπή Λειτουργίας Επιχείρησης ή Απώλεια Ενοικίων

Α. Διακοπή λειτουργίας:
Σε περίπτωση που μετά από καλυπτόμενη ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα διακοπεί προσωρινά η λειτουργία της Επιχείρησης ως συνέπεια της ζημιάς, θα παρέχεται ημερήσιο επίδομα, ίσο προς το ένα ενενηκοστό (1/90) του ορίου αποζημίωσης περιεχομένου που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο για την κάλυψη αυτή, το οποίο θα αφορά στα πάγια έξοδα της Επιχείρησης από την ημερομηνία της ζημιάς έως την ημερομηνία επαναλειτουργίας της Επιχείρησης μετά την αποκατάσταση της ζημιάς. Η περίοδος αποζημίωσης θα προσδιορίζεται από πραγματογνωμοσύνη και θα αφορά αποκλειστικά στον εύλογο χρόνο πραγματοποίησης των απαραίτητων επισκευών

ή

Β. Απώλεια ενοικίων:
Αν είστε ιδιοκτήτης που εκμισθώνει τον ασφαλιζόμενο χώρο και συμβεί ζημιά καλυπτόμενη από το ασφαλιστήριό σας, η οποία έχει καταστήσει το ακίνητο ακατάλληλο προς χρήση, τότε, εφόσον ο ενοικιαστής καταγγείλει τη σύμβαση ενοικίασης και μετακομίσει σε άλλο χώρο, για 12 μήνες ή μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα, θα αποζημιώνονται τα ενοίκια που δεν θα καταβάλλονται στο διάστημα αυτό. Σαν βάση αποζημίωσης θα ληφθεί υπ’ όψιν το δηλούμενο στην Εφορία ενοίκιο και εφόσον το κτίριο ήταν μισθωμένο κατά την ώρα της ζημιάς και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό αποζημίωσης δεν θα μπορεί να υπερβεί το όριο που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο για το κτίριο στην παρούσα κάλυψη.

Επέκταση Κάλυψης Διακοπής Λειτουργίας Επιχείρησης λόγω Παράπλευρων Ζημιών

Στην περίπτωση που δεν έχουν προκληθεί υλικές ζημιές στην ίδια την ασφαλιζόμενη Επιχείρηση, η κάλυψη Διακοπής Λειτουργίας Επιχείρησης (όπως ορίζεται στην παράγραφο 24Α παραπάνω) επεκτείνεται να παρέχει το αντίστοιχο επίδομα οικονομικής στήριξης της Επιχείρησης σε περιπτώσεις που φυσική καταστροφή από Πυρκαγιά, Πλημμύρα ή Σεισμό, έπληξε την ευρύτερη περιοχή λειτουργίας της επιχείρησης σε ακτίνα μικρότερη των 3 χιλιομέτρων από αυτήν, με συνέπεια να μειωθεί ο κύκλος εργασιών της πέραν του 25%, αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας της παραπάνω αναφερόμενης φυσικής καταστροφής.
Η μείωση του κύκλου εργασιών θα προκύπτει από την διαφορά του κύκλου εργασιών της επιχείρησης 90 ημέρες μετά την έναρξη του καταστροφικού γεγονότος από τον κύκλο εργασιών της το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Η αποζημίωση θα είναι το 75% της παραπάνω οριζόμενης μείωσης του κύκλου εργασιών της Επιχείρησης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να υπερβεί το όριο αποζημίωσης περιεχομένου που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο για την κάλυψη αυτή.
Από την αποζημίωση θα αφαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στην τυχόν συμφωνηθείσα στο ασφαλιστήριο χρονική περίοδο απαλλαγής.
Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα απαλλαγής θα είναι ίσο με το 1/90 του ορίου αποζημίωσης περιεχομένου που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο για την κάλυψη αυτή.

Στην περίπτωση που δεν έχουν προκληθεί υλικές ζημιές στην ίδια την ασφαλιζόμενη Επιχείρηση, η κάλυψη Διακοπής Λειτουργίας Επιχείρησης επεκτείνεται να παρέχει το αντίστοιχο επίδομα οικονομικής στήριξης της Επιχείρησης σε περιπτώσεις που η μόνιμη κατοικία του Ασφαλιζομένου Επιχειρηματία εφόσον είναι προσωπική επιχείρηση ή του Νόμιμου Εκπροσώπου της Εταιρίας εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, υποστεί ζημιά εξαιτίας Πυρκαγιάς ή Σεισμού, τέτοια που θα καταστήσει την κατοικία μη κατοικήσιμη, για διάστημα έως ενενήντα (90) ημέρες μετά την ημερομηνία της ζημιάς της κατοικίας ή έως την ημερομηνία αποκατάστασής της, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Σεισμός

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν άμεσα από σεισμό. Επιπροσθέτως, καλύπτονται και οι ζημιές από πυρκαγιά ή/ και έκρηξη ή/και καθίζηση του εδάφους ή/και κατολίσθηση ή/και παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι), εφόσον οι ζημιές αυτές οφείλονται άμεσα σε σεισμό.