Επαγγελματική αστική ευθύνη τεχνικών

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Τεχνικών απευθύνεται σε επαγγελματίες:

  •  Ηλεκτρολόγους
  •  Υδραυλικούς
  •  Ψυκτικούς
  •  Συντηρητές καυστήρων

αλλά και σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές και έχουν κύκλο εργασιών μέχρι €250.000 ετησίως.Το πρόγραμμα καλύπτει την Αστική Ευθύνη των τεχνικών (με τις αναφερόμενες ειδικότητες) για αποζημιώσεις που μπορεί να διεκδικήσουν οι πελάτες τους, από ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) που τυχόν συμβούν από υπαιτιότητας τους, στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Η κάλυψη της σχετικής αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με το Nόμο 3844/2010, η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την ευρωπαϊκή. Σύμφωνα με το Άρθρο 24, η ασφάλιση αστικής ευθύνης για μια σειρά από τεχνικά και μη επαγγέλματα που παρέχουν υπηρεσίες, είναι πλέον υποχρεωτική.

Το νομικό πλαίσιο για τα παραπάνω επαγγέλματα καθορίζεται από τα παρακάτω Προεδρικά Διατάγματα:

Ηλεκτρολόγοι – Προεδρικό Διάταγμα 108/2013, Άρθρο 12
Υδραυλικοί – Προεδρικό Διάταγμα 112/2012, Άρθρο 7
Τεχνίτες Καυστήρων – Προεδρικό Διάταγμα 114/2012, Άρθρο 7
Ψυκτικοί – Προεδρικό Διάταγμα 1/2013, Άρθρο 7

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Τεχνικών της INTERAMERICAN καλύπτει για:

  • Αμελείς πράξεις ή παραλείψεις των τεχνικών ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τους ως κατασκευαστές ή συντηρητές έργου
  •  Αξιώσεις σε σχέση με οποιοδήποτε ελάττωμα του προϊόντος, που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του έργου
  •  Αξιώσεις από λανθασμένο σχεδιασμό – μελέτη του έργου, μια κάλυψη η οποία αποτελεί ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του προγράμματος

Δυο παράμετροι τιμολόγησης διαμορφώνουν το ασφάλιστρο του προγράμματος: ο ετήσιος τζίρος και το επιλεγμένο ανώτατο όριο κάλυψης αστικής ευθύνης.

Ο ετήσιος τζίρος της επιχείρησης ή οι μικτές αμοιβές επαγγελματία μπορεί να είναι έως €100.000 ή από €100.001 έως €250.000

Για τις μικρές επιχειρήσεις / επαγγελματίες ιδιώτες με συνολικό ετήσιο τζίρο έως €100.000, παρέχονται τα εξής ανώτατα όρια κάλυψης ευθύνης ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά ανά έτος: €100.000, €200.000, €300.000 ή €400.000

Για επιχειρήσεις / επαγγελματίες ιδιώτες με συνολικό ετήσιο τζίρο από €100.001 έως €250.000, παρέχονται τα εξής ανώτατα όρια κάλυψης ευθύνης ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά ανά έτος: €100.000, €200.000, €300.000, €400.000, €500.000 ή €750.000

Επιλογές ορίων κάλυψης για επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως €100.000
Ανώτατο όριο κάλυψης ευθύνης ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά ανά έτος €100.000 €200.000 €300.000 €400.000
Ετήσιο τελικό ασφάλιστρο €300 €400 €500 €600

 

Επιλογές ορίων κάλυψης για επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο από €100.000 έως €250.000
Ανώτατο όριο κάλυψης ευθύνης ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά ανά έτος €100.000 €200.000 €300.000 €400.000 €500.000 €750.000
Ετήσιο τελικό ασφάλιστρο €360 €480 €600 €720 €840 €1.200

Το ποσό απαλλαγής (συμμετοχής του πελάτη), για κάθε ζημιογόνο γεγονός, είναι €1.500

Ειδικοί όροι αστικής ευθύνης τεχνικών