Η Τράπεζα Eurobank προχωράει σε δυναμική επανεκκίνηση της αγοράς στεγαστικής πίστης, παρέχοντας νέα στεγαστικά προγράμματα με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση ακόμα και για όλη τη διάρκεια του δανείου,ανταποκρινόμενη στη βασική ανάγκη των υποψήφιων δανειοληπτών για σταθερότητα και ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να εξοφλήσουν πρόωρα το στεγαστικό τους δάνειο χωρίς κόστος.

Παρακάτω θα βρείτε τα δικαιολογητικά που ζητούνται για την καταχώρηση και την αξιολόγηση ενός δανείου καθώς και τα έντυπα με τις απαραίτητες πληροφορίες των στεγαστικών προγραμμάτων.

Αίτηση Στεγαστικού Δανείου

Αίτηση Στεγαστικού Δανείου συμπληρωματικό φύλλο αίτησης

Νέα Στεγαστικά Προγράμματα Σταθερού Επιτοκίου

Απαραίτητα δικαιολογητικά αίτησης στεγαστικού δανείου

Πίνακας Δόσεων ανά Επιτόκιο & Διάρκεια

Στεγαστικά Δάνεια

Οικονομική προέγκριση

 • Αίτηση Στεγαστικού Δανείου (Έντυπο Τράπεζας)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεις)

Για μισθωτούς – συνταξιούχους:

 • Φωτοτυπία 2 Τελευταίων Εκκαθαριστικών Φόρου Εισοδήματος ή τελευταία φορολογική δήλωση (Ε1) & προηγούμενο Εκκαθαριστικό
 • Φωτοτυπία Τελευταίας Βεβαίωσης Αποδοχών με σφραγίδα και υπογραφή εργοδότη
 • ΕΝΦΙΑ 2018, έστω και μηδενικό

Για ελεύθερους επαγγελματίες και μετόχους Ο.Ε. – Ε.Ε.:

 • Φωτοτυπία 2 Τελευταίων Εκκαθαριστικών Φόρου Εισοδήματος ή τελευταία φορολογική δήλωση (Ε1) & προηγούμενο Εκκαθαριστικό
 • Φωτοτυπία 2 Τελευταίων Ε3 και Ε5
 • ΕΝΦΙΑ 2018, έστω και μηδενικό

Μέτοχοι Α.Ε. – Ε.Π.Ε.:

 • Φωτοτυπία 3 Τελευταίων Εκκαθαριστικών Φόρου Εισοδήματος
 • Φωτοτυπία 2 Τελευταίων Ισολογισμών Εταιρείας

Τελική Έγκριση

 • Τίτλος Κτήσεως (Φωτοτυπία Επικυρωμένου)
 • Οικοδομική άδεια (Φωτοτυπία)
 • Σχέδιο Κάτοψης (Φωτοτυπία από το θεωρημένο της Πολεοδομίας)
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα(Φωτοτυπία από το θεωρημένο της Πολεοδομίας)
 • Προϋπολογισμός Έργων ΜΟΝΟ για Επισκευή / Κατασκευή / Αποπεράτωση (Έντυπο Τράπεζας)
 • Κτηματογραφικό Απόσπασμα για δικαστική χρήση
 • Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Ειδικές περιπτώσεις

Εάν το ακίνητο είναι προ του 1955

 • Βεβαίωση από την Πολεοδομία ή το Δήμο
 • Σχέδια Ακινήτου από το μηχανικό του πελάτη

Εάν το Συμβόλαιο είναι από Αποδοχή Κληρονομιάς που έχει γίνει από εντός 10ετίας

 • Πιστοποιητικό Περί μη Δημοσίευσης άλλης Διαθήκης
 • Πιστοποιητικό Περί μη Αμφισβήτησης Κληρονομικού Δικαιώματος
 • Πιστοποιητικό Περί Εγγυτέρων Συγγενών (από το Δήμο)

Εάν το Ακίνητο Εξασφάλισης διαφέρει από το Ακίνητο του Σκοπού

 • Τίτλος Κτήσεως του ακινήτου δανειοδότησης (Φωτοτυπία Επικυρωμένου)
 • Οικοδομική Άδεια του ακινήτου δανειοδότησης (Φωτοτυπία)
 • Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτησίας για το ακίνητο του σκοπού