Σ’ αυτό το επίπεδο έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε αιτήσεις οι οποίες δε χρήζουν αρίθμησης, καθώς και διάφορα έντυπα τα οποία διευκολύνουν την καθημερινότητα του επαγγέλματός μας.

Ενημερωτικό σημείωμα επικοινωνίας MEGAGENCY ΑΣΦ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ

MEGAGENCY
GENERALI
Αιτήσεις Ασφάλισης Ζωής
Αιτήσεις Ασφάλισης Αυτοκινήτου
Αιτήσεις Γενικών Ασφαλίσεων
Αιτήσεις Εταιρικών Γενικών Ασφαλίσεων
INTERAMERICAN

Λόγω του ότι όλες οι αιτήσεις είναι αριθμημένες και με barcode θα πρέπει να τις προμηθεύεστε από το Askme ή να απευθύνεστε σε ένα από τα μέλη της ομάδας υποστήριξης

ERGO
Αιτήσεις Περιουσίας
Αιτήσεις Γενικής Αστικής Ευθύνης
Αιτήσεις τεχνικών ασφαλίσεων
Αιτήσεις ασφάλισης μεταφορών
Λοιποί κλάδοι
Αιτήσεις Νομικής προστασίας
EUROLIFE
Αιτήσεις Ασφάλισης Ζωής
INTERLIFE
Αυτοκινήτων
Πρόταση Μεταβολής Λοιπών Κλάδων
Αστικής Ευθύνης
Περιουσίας
Μεταφορών
Τεχνικών Ασφαλίσεων
Σκαφών
Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών
Safebike
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Αίτηση παροχής προσφοράς ασφάλισης περιουσίας (μη τιμολογημένοι κίνδυνοι)

AIG

Αίτηση Ασφάλισης Διαδικτυακών κινδύνων Cyberedge

ALLIANZ

Αίτηση ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης
Αίτηση ασφάλισης αστικής ευθύνης εταιριών SECURITY

ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική

Αίτηση Ασφάλισης Μέτρον Υγείας (Πρωτοβάθμια περίθαλψη)